Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.

Àrea: Urbanisme i Obres Públiques; Benestar Social i Sanitat; Economia, Hisenda i Patrimoni; Serveis i Personal; Indústria i Medi Ambient

  • Francisco Jofre Vallve, Alcalde President

Àrea: Urbanisme i Obres Públiques; Economia, Hisenda i Patrimoni; Ensenyament; Esports, Cultura i Joventut; Promoció, Informació i Turisme

  • Miguel Angel Arcos Castillo, 1r tinent d'alcalde

Àrea: Ensenyament; Esports, Cultura i Joventut; Serveis i Personal

  • Anna M. Redondo Ollé, 2a tinenta d'alcalde

Àrea: Urbanisme i Obres Públiques; Benestar Social i Sanitat; Esports, Cultura i Joventut; Promoció, Informació i Turisme; Indústria i Medi Ambient

  • Neus Ventura Batalla