Indicadors del Mapa Infoparticipa

1. TRANSPARÈNCIA DE LA CORPORACIÓ

1.1. Qui són els representants polítics?

1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldesa: nom i cognoms, foto i partit polític?

 

2. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?

 

3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

 

4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?

 

5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

 

6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?

 

7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics? (en el cas que no percebin cap remuneració, s’explicitarà amb claredat)

 

8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?

 

9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa?

 

10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (Es validarà si es publica el contacte de l’àrea o de la regidoria).

 

11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) (Es validarà si es publica el contacte del grup municipal).

 

1.2. Com gestionen els recursos col·lectius?

Com s’organitza i es planifica la gestió dels recursos col·lectius i quins serveis es presten?

12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

 

13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?

 

14. Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?

 

15. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals?

 

16. Es publiquen les Actes del ple municipal?

 

17. Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple?

 

18. Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?

 

19. Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals?

 

20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?